it-swarm-vi.com

Có một gói giống như trong Ubuntu hỗ trợ IPv6 không?

Trong số các trình nền nhận dạng có sẵn trong Ubuntu 10.04, có ai có thể tạo ra chúng để hoạt động với IPv6 không?

Nếu vậy, một Nudge đúng hướng về cách định cấu hình hỗ trợ IPv6 sẽ rất tuyệt.

7
andol

oidentd hỗ trợ ipv6, nhưng cho biết hỗ trợ dường như không được ghi chép lại rất tốt (hoặc, vâng, tất cả ...).

Sau khi cài đặt nó, bạn sẽ cần chỉnh sửa /etc/default/oidentd và thay đổi điều này:

OIDENT_OPTIONS="-mf"

đến đây:

OIDENT_OPTIONS="-mf -a ::"

và khởi động lại nó, sau đó nó sẽ lắng nghe trên tất cả các giao diện của bạn (cả IPv4 và IPv6).

6
Nicholas Knight