it-swarm-vi.com

iptables nhiều IP nguồn trong quy tắc duy nhất

Tôi muốn tạo một quy tắc duy nhất trong iptables (nếu có thể) sử dụng nhiều địa chỉ IP nguồn. Điều này có thể không?

33
Glen Solsberry

Điều này chỉ có thể nếu bạn có thể tổng hợp IP nguồn mà bạn muốn thành một phạm vi liền kề. ví dụ

iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.5 -p tcp -j ACCEPT

Nếu bạn không thể tìm thấy một netmask phổ biến bao gồm IP bạn muốn, bạn sẽ phải viết một số quy tắc giống hệt nhau để làm những gì bạn muốn.

Có một số khung iptables xung quanh có thể xử lý mức độ thấp của việc viết các quy tắc iptables, cho phép bạn xác định các quy tắc của mình ở cấp độ thông cảm hơn. Shorewall là một phổ biến đi kèm với hầu hết các bản phân phối linux hiện tại.

14
Dave Cheney

Để thêm nhiều nguồn trong một lệnh tôi sẽ làm điều này:

iptables -t filter -A INPUT -s 192.168.1.1,2.2.2.2,10.10.10.10 -j ACCEPT

iptables sẽ tự động dịch nó thành nhiều quy tắc.

117
Ali Pandidan

Câu hỏi ban đầu là từ tháng 5 năm 2009, nhưng kể từ tháng 5 năm 2011, nhân Linux đã có một tính năng để giải quyết nhu cầu này được gọi là ipset.

Dưới đây là một ví dụ tạo ipset, thêm địa chỉ cho nó và sau đó sử dụng nó trong quy tắc tường lửa:

ipset -N office365 iphash

ipset -A office365 132.245.228.194
ipset -A office365 132.245.77.34
ipset -A office365 132.245.48.34
ipset -A office365 132.245.68.242
ipset -A office365 132.245.55.2
ipset -A office365 40.101.17.98
ipset -A office365 132.245.48.18
ipset -A office365 132.245.229.114
ipset -A office365 132.245.196.34
ipset -A office365 132.245.56.114

iptables -A OUTPUT -m set --match-set office365 dst -j ACCEPT

Xem man iptablesman ipset để biết thêm.

16
Tobia

bạn có thể sử dụng mô-đun iprange kết hợp với '--src-Range' như cho e.x.:

-A INPUT -i eth0 -m iprange --src-range 192.168.1.90-192.168.1.101 -j ACCEPT

Nguồn: iptables 1.4.7 trang man

  iprange
  This matches on a given arbitrary range of IP addresses.

  [!] --src-range from[-to]
     Match source IP in the specified range.

  [!] --dst-range from[-to]
     Match destination IP in the specified range.

(tôi biết đây giống như một câu hỏi 4 năm tuổi, nhưng chỉ để trả lời cho bất cứ ai tìm kiếm câu hỏi này trên mạng)

14
GGets

Ngoài nhận xét về Bòss King, bạn cũng có thể chỉ định một số địa chỉ được phân tách bằng dấu phẩy:

[!] -s, --source address[/mask][,...]
   Source specification. Address can be either a network name, a hostname, a network IP address (with /mask), or a plain IP address. Hostnames will be resolved once only, before the rule is submitted to the kernel. Please note that specifying
   any name to be resolved with a remote query such as DNS is a really bad idea. The mask can be either a network mask or a plain number, specifying the number of 1's at the left side of the network mask. Thus, a mask of 24 is equivalent to
   255.255.255.0. A "!" argument before the address specification inverts the sense of the address. The flag --src is an alias for this option. Multiple addresses can be specified, but this will expand to multiple rules (when adding with -A),
   or will cause multiple rules to be deleted (with -D).
5
arjarj

Bạn có thể xác định nhiều chuỗi sao cho có thể kết hợp các danh sách yêu cầu độc lập. Tôi nghi ngờ đây là chính xác những gì bạn muốn, nhưng nó vẫn còn khá tiện dụng. Chúng tôi sử dụng điều này để xác định danh sách các loại người dùng hợp lệ theo IP và sau đó áp dụng các hạn chế cổng cho các mạng nguồn. Vì vậy, ví dụ:

# Allow SMTP from anywhere
-A tcp_inbound -p tcp -m tcp -s 0/0 --dport 25 -j allowed
#
# Define the set of IP ranges we'll send to the tcp_user_inbound chain
-A tcp_inbound -p tcp -m tcp -s 172.19.1.0/24 -j tcp_user_inbound
-A tcp_inbound -p tcp -m tcp -s 172.19.6.0/23 -j tcp_user_inbound
-A tcp_inbound -p tcp -m tcp -s 172.19.8.0/24 -j tcp_user_inbound
-A tcp_inbound -p tcp -m tcp -s 172.19.10.0/23 -j tcp_user_inbound
-A tcp_inbound -p tcp -m tcp -s 172.19.12.0/23 -j tcp_user_inbound
-A tcp_inbound -p tcp -m tcp -s 172.19.4.0/23 -j tcp_user_inbound
#
# Ports we allow access to based on a source-address prereq.
# SSH
-A tcp_user_inbound -p tcp -m tcp --dport 22 -j allowed
# VNC
-A tcp_user_inbound -p tcp -m tcp --dport 5950:5958 -j allowed
# https
-A tcp_user_inbound -p tcp -m tcp --dport 443 -j allowed
4
jj33