it-swarm-vi.com

info-visualisation

Xcode không thể mở Info.plist - lỗi cho biết "không có tệp nào như vậy"

Hiển thị vùng chứa phổ biến của ứng dụng với iCloud Drive trong iOS 8

Thay đổi ngôn ngữ phát triển trong Xcode

Info.plist của ứng dụng không thể chứa các giá trị cho khóa UIRequiredDeviceCapabilities

NSPhotoL LibraryUsageDes mô tả phải có trong Info.plist để sử dụng cuộn camera

Các thông báo đẩy từ xa có yêu cầu thêm UIBackgroundModes trong Info.plist không?

Sự khác biệt giữa các yêu cầu và yêu cầu chuyển tiếp trong Java 9 là gì?

Thiếu giá trị Info.plist (CFBundleIconName) sau khi cập nhật Xamarin. Làm thế nào tôi có thể sửa chữa nó?

Info.plist cho các dự án React Native ở đâu?

Không thể thực thi maven-Trình biên dịch-plugin: 3.6.1: testCompile khi sử dụng Java 9

Không thể biên dịch dự án Java 10/Java 11 đơn giản với Maven

Lỗi Xcode 10: Tạo nhiều lệnh

Lỗi Appstore kết nối: Thiếu chuỗi mục đích trong tệp Info.plist

Lỗi tiện ích Info.plist: "Info.plist không thể mở được vì không có tệp nào như vậy"

canOpenUrl - Ứng dụng này không được phép truy vấn cho instagram chương trình

iOS: Truy cập các biến app-info.plist trong mã

NSLocationWhenInUseUsage Cảnh báo mô tả nhưng tôi đã thêm nó

Android SDK 28 - phiên bản Mã trong GóiInfo không được dùng nữa

Sửa tệp 'project.pch' đã được sửa đổi do tiêu đề được biên dịch trước được xây dựng lỗi trong Xcode

Đọc phiên bản từ Info.plist

Chính xác thì thông tin là gì trong tệp torrent

Không thể xuất gói từ mô-đun Java.base

Ý nghĩa của khóa "Ứng dụng yêu cầu môi trường iPhone" trong info.plist là gì?

Không thể lấy được mô tả mô-đun cho tên mô-đun được tạo tự động trong Java 9?