it-swarm-vi.com

Tôi có thể nhập danh sách phát từ iTunes sang GrooveShark không?

Có cách nào để nhập danh sách phát từ iTunes vào GrooveShark thay vì thêm thủ công tất cả nhạc tôi thích không?

2
Oren Hizkiya

Hãy xem GroovyLists.

Groovylists lấy danh sách phát của bạn (chỉ xuất danh sách phát iTunes XML tại thời điểm này) và thêm chúng vào Grooveshark.

3
Gelatin