it-swarm-vi.com

Các truy vấn LogParser được đề xuất cho giám sát IIS?

Khi Stack Overflow phát triển, chúng tôi bắt đầu xem xét kỹ các nhật ký IIS của chúng tôi để xác định các máy khách HTTP có vấn đề - những thứ như nhện web lừa đảo , người dùng có một trang lớn được đặt để làm mới mỗi thứ hai, những người dọn dẹp web một lần được viết kém, những người dùng khó tính, những người cố gắng tăng trang đếm hàng triệu lần, v.v.

Tôi đã đưa ra một vài LogParser các truy vấn giúp chúng tôi xác định hầu hết các điểm kỳ lạ và bất thường khi chỉ vào tệp nhật ký IIS.

Sử dụng băng thông hàng đầu theo URL

SELECT top 50 DISTINCT 
SUBSTR(TO_LOWERCASE(cs-uri-stem), 0, 55) AS Url, 
Count(*) AS Hits, 
AVG(sc-bytes) AS AvgBytes, 
SUM(sc-bytes) as ServedBytes 
FROM {filename} 
GROUP BY Url 
HAVING Hits >= 20 
ORDER BY ServedBytes DESC
[.__.] url lượt truy cập avgbyte được phục vụ [.__.] ------------------------------------ ------------- ----- ------- ------- [.__.]/Favicon.ico 16774 522 8756028 [.__.]/nội dung/img/search.png 15342 446 6842532 [.__.]

Lượt truy cập hàng đầu theo URL

SELECT TOP 100 
cs-uri-stem as Url, 
COUNT(cs-uri-stem) AS Hits 
FROM {filename} 
GROUP BY cs-uri-stem 
ORDER BY COUNT(cs-uri-stem) DESC
[.__.] url lần truy cập [.__.] -------------------------------------- ----------- ----- [.__.]/Content/img/sf/vote-arrow-down.png 14076 [.__.]/Content/img/sf/vote- mũi tên-up.png 14018 [.__.]

Băng thông và lượt truy cập hàng đầu theo IP/Tác nhân người dùng

SELECT TOP 30
c-ip as Client, 
SUBSTR(cs(User-Agent), 0, 70) as Agent, 
Sum(sc-bytes) AS TotalBytes, 
Count(*) as Hits 
FROM {filename} 
group by c-ip, cs(User-Agent) 
ORDER BY TotalBytes desc
[.__.] Tổng số lượt truy cập tác nhân người dùng của khách hàng [.__.] ------------- --------------------- ------------------------ --------- ----- [.__.] 66.249.68.47 Mozilla/5.0 + (tương thích; + Googlebot/2.1; 135131089 16640 [.__.] 194.90.190.41 omgilibot/0.3 ++ omgili.com 133805857 6447 [.__.]

Băng thông hàng đầu theo giờ theo IP/Tác nhân người dùng

SELECT TOP 30
TO_STRING(time, 'h') as Hour, 
c-ip as Client, 
SUBSTR(cs(User-Agent), 0, 70) as Agent, 
Sum(sc-bytes) AS TotalBytes, 
count(*) as Hits 
FROM {filename} 
group by c-ip, cs(User-Agent), hour 
ORDER BY sum(sc-bytes) desc
[.__.] hr lượt truy cập totbyte tác nhân người dùng của khách hàng [.__.] - ------------- ------------------ ----------------------- -------- ---- [.__.] 9 194.90.190.41 omgilibot/0.3 ++ omgili .com 30634860 ​​1549 [.__.] 10 194.90.190.41 omgilibot/0.3 ++ omgili.com 29070370 1503 [.__.]

Lượt truy cập hàng đầu theo giờ theo IP/Tác nhân người dùng

SELECT TOP 30
TO_STRING(time, 'h') as Hour, 
c-ip as Client, 
SUBSTR(cs(User-Agent), 0, 70) as Agent, 
count(*) as Hits, 
Sum(sc-bytes) AS TotalBytes 
FROM {filename} 
group by c-ip, cs(User-Agent), hour 
ORDER BY Hits desc
[.__.] hr tác nhân người dùng khách hàng truy cập totbyte [.__.] - ------------- ------------------ ----------------------- ---- -------- [.__.] 10 194.90.190.41 omgilibot/0.3 ++ omgili .com 1503 29070370 [.__.] 12 66.249.68.47 Mozilla/5.0 + (tương thích; + Googlebot/2.1 1363 13186302 [.__.]

Tất nhiên {tên tệp} sẽ là đường dẫn đến tệp logfile IIS, chẳng hạn như

c:\working\sologs\u_ex090708.log

Tôi đã thực hiện rất nhiều tìm kiếm trên web cho các truy vấn LogParser tốt IIS và tìm thấy rất ít. 5, ở trên, đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc xác định các khách hàng có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng tôi đang tự hỏi - chúng ta đang thiếu gì?

Có những cách nào khác để cắt và xé các bản ghi IIS (tốt nhất là với các truy vấn LogParser) để khai thác chúng cho các dị thường thống kê? Bạn có bất kỳ IIS truy vấn LogParser nào tốt mà bạn chạy trên máy chủ của mình không?

86
Jeff Atwood

Một chỉ báo tốt cho các hoạt động hack hoặc các cuộc tấn công khác là số lỗi mỗi giờ. Tập lệnh sau trả về ngày và giờ có hơn 25 mã lỗi được trả về. Điều chỉnh giá trị tùy thuộc vào lượng lưu lượng truy cập trên trang web (và chất lượng ứng dụng web của bạn ;-)).

SELECT date as Date, QUANTIZE(time, 3600) AS Hour, 
    sc-status as Status, count(*) AS ErrorCount
FROM  {filename} 
WHERE sc-status >= 400 
GROUP BY date, hour, sc-status 
HAVING ErrorCount > 25
ORDER BY ErrorCount DESC

Kết quả có thể giống như thế này:

[.__.] Lỗi giờ Trạng thái Giờ đếm [.__.] ---------- -------- ------ ------ [.__.] 2009 -07-24 18:00:00 404 187 [.__.] 2009-07-17 13:00:00 500 99 [.__.] 2009-07-21 21:00:00 404 80 [.__.] 2009/07/03 04:00:00 404 45 [.__.] ... [.__.]

Truy vấn tiếp theo phát hiện số lần truy cập cao bất thường trên một URL từ một địa chỉ IP. Trong ví dụ này tôi đã chọn 500, nhưng bạn có thể phải thay đổi truy vấn cho các trường hợp Edge (không bao gồm địa chỉ IP của Google London chẳng hạn ;-).)

SELECT DISTINCT date AS Date, cs-uri-stem AS URL,
   c-ip AS IPAddress, Count(*) AS Hits
FROM {filename}
GROUP BY date, c-ip, cs-uri-stem
HAVING Hits > 500
ORDER BY Hits Desc
[.__.] Ngày URL IPAddress Lượt truy cập [.__.] ---------- -------------------------- --------- --------------- ---- [.__.] 2009-07-24 /Login.aspx 111.222.111.222 1889 [.___ ] 2009-07-12 /AccountUpdate.aspx 11.22.33.44 973 [.__.] 2009-07-19 /Login.aspx 123.231.132.123 821 [. [.__.] ... [.__.]
19
splattne
6
Christopher_G_Lewis

Xin lỗi, chưa thể bình luận nên tôi buộc phải trả lời.

Có một lỗi nhỏ với truy vấn 'Sử dụng băng thông hàng đầu theo URL'. Mặc dù hầu hết thời gian bạn sẽ ổn khi nhận yêu cầu của mình cho một trang và nhân với kích thước tệp, trong trường hợp này, vì bạn không chú ý đến bất kỳ tham số truy vấn nào, bạn sẽ gặp phải một chút -rất số không chính xác.

Để có giá trị chính xác hơn, chỉ cần thực hiện SUM (sc-byte) thay vì MUL (Số lần truy cập, mức trung bình) là ServedBytes.

6
James Skemp

Một điều bạn có thể xem xét để lọc lưu lượng truy cập hợp pháp (và mở rộng phạm vi của mình) là bật cs(Cookie) trong nhật ký IIS, thêm một chút mã đặt cookie nhỏ sử dụng javascript và thêm WHERE cs(Cookie)=''.

Do một chút mã của bạn, mọi người dùng nên có một cookie trừ khi họ vô hiệu hóa cookie theo cách thủ công (điều mà một phần trăm nhỏ người có thể làm) hoặc trừ khi người dùng đó thực sự là một bot không hỗ trợ Javascript (ví dụ: wget, httpclient , v.v. không hỗ trợ Javascript).

Tôi nghi ngờ rằng nếu người dùng có khối lượng hoạt động lớn, nhưng họ chấp nhận cookie và bật javascript, thì nhiều khả năng họ là người dùng hợp pháp, trong khi đó nếu bạn tìm thấy người dùng có khối lượng hoạt động lớn nhưng không hỗ trợ cookie/javascript , họ có nhiều khả năng là một bot.

6
Adam Brand

Anh chàng này có khoảng một tá truy vấn hữu ích:

http://logparserplus.com/Examples/Queries.aspx

5
Portman

Bạn có thể muốn tìm kiếm các yêu cầu dài nhất của bạn (thân và/hoặc truy vấn) và những yêu cầu có nhiều byte nhất mà máy chủ nhận được. Tôi cũng sẽ thử một nhóm theo các byte nhận được và IP, để bạn có thể xem liệu một định dạng yêu cầu cụ thể có khả năng lặp lại bởi một IP hay không.

SELECT TOP 30
cs-uri-stem,
cs-uri-query,
c-ip as Client, 
SUBSTR(cs(User-Agent), 0, 70) as Agent, 
cs-bytes,
c-ip,
FROM {filename} 
WHERE cs-uri-stem != '/search'
ORDER BY LEN(cs-uri-query) desc

SELECT TOP 30
COUNT(*) AS Hits
cs-uri-stem,
cs-uri-query,
c-ip as Client, 
SUBSTR(cs(User-Agent), 0, 70) as Agent, 
cs-bytes,
c-ip,
FROM {filename} 
GROUP BY c-ip, cs(User-Agent), cs-bytes 
ORDER BY Hits desc

Tôi cũng sẽ đếm số lần truy cập cho nhóm yêu cầu IP trong một giờ và phút mỗi ngày hoặc nhóm IP yêu cầu với số phút để tìm xem có bất kỳ lượt truy cập định kỳ nào có thể là tập lệnh không. Đây sẽ là một sửa đổi nhỏ trên các lượt truy cập theo kịch bản giờ.

Trên bất kỳ trang web không lập trình nào, tìm kiếm nhật ký của bạn cho các từ khóa SQL cũng là một ý tưởng hay, những thứ như SELECT, UPDATE, DROP, DELETE và khác kỳ quặc như FROM sys.tables, ORing rằng cùng nhau và đếm bằng IP có vẻ tiện dụng. Đối với hầu hết các trang web bao gồm những trang này, các từ hiếm khi xuất hiện trong phần truy vấn của URI, nhưng ở đây chúng có thể xuất hiện hợp pháp trong phần gốc và dữ liệu của URI. Tôi thích đảo ngược IP của bất kỳ lần truy cập nào chỉ để xem ai đang chạy các tập lệnh tiền đề. Tôi có xu hướng nhìn thấy .ru, .br, .cz.cn. Tôi không có ý phán xét, nhưng tôi có xu hướng chặn chúng từ đó. Để bảo vệ họ, những quốc gia đó thường chủ yếu là dân cư, mặc dù cho đến nay tôi không thấy nhiều điều để nói .in, .fr, .us hoặc là .au Làm giống như vậy.

SELECT TOP 30
c-ip as Client, 
SUBSTR(cs(User-Agent), 0, 70) as Agent, 
cs-uri-stem,
LOWER(cs-uri-query) AS q,
count(*) as Hits,
SUM(sc-bytes) AS BytesSent,
SUM(cs-bytes) AS BytesRecv
FROM {filename} 
WHERE q like '%select%' OR q like '%sys.tables%' OR etc... 
GROUP BY c-ip, cs(User-Agent) 
ORDER BY Hits desc

P.S. Tôi không thể xác minh rằng những truy vấn này sẽ thực sự chạy chính xác. Vui lòng chỉnh sửa chúng một cách tự do nếu họ cần sửa chữa.

4
dlamblin

Tất cả đều được tìm thấy tại đây (đây là một hướng dẫn tuyệt vời để phân tích cú pháp IIS logfiles, btw):

20 tệp mới nhất trên trang web của bạn

logparser -i: FS "CHỌN 20 đường dẫn hàng đầu, CreationTime từ c:\inetpub\wwwroot *. * ĐẶT HÀNG THEO CreationTime DESC" -rtp: -1

Path                            CreationTime
----------------------------------------------------------- ------------------
c:\inetpub\wwwroot\Default.asp               6/22/2003 6:00:01
c:\inetpub\wwwroot\About.asp                6/22/2003 6:00:00
c:\inetpub\wwwroot\global.asa                6/22/2003 6:00:00
c:\inetpub\wwwroot\Products.asp               6/22/2003 6:00:00

20 tệp được sửa đổi gần đây nhất

logparser -i: FS "CHỌN 20 đường dẫn, LastWriteTime từ c:\inetpub\wwwroot *. * ĐẶT HÀNG THEO LastWriteTime DESC" -rtp: -1

Path                            LastWriteTime
----------------------------------------------------------- ------------------
c:\inetpub\wwwroot\Default.asp               6/22/2003 14:00:01
c:\inetpub\wwwroot\About.asp                6/22/2003 14:00:00
c:\inetpub\wwwroot\global.asa                6/22/2003 6:00:00
c:\inetpub\wwwroot\Products.asp               6/22/2003 6:00:00

Các tệp đã dẫn đến 200 mã trạng thái (trong trường hợp trojan bị xóa)

logparser "CHỌN DISTINCT TO_LOWERCASE (cs-uri-thân) AS URL, Count () AS Lượt truy cập TỪ ex. log WHERE sc-status = 200 NHÓM THEO URL ĐẶT HÀNG THEO URL" -rtp: - 1

URL                   Hits
---------------------------------------- -----
/About.asp                122
/Default.asp               9823
/downloads/setup.exe           701
/files.Zip                1
/Products.asp              8341
/robots.txt               2830

Hiển thị bất kỳ địa chỉ IP nào truy cập cùng một trang hơn 50 lần trong một ngày

logparser "CHỌN NGÀY DISTINCT, cs-uri-thân, c-ip, Count () NHƯ Lượt truy cập TỪ ex. log NHÓM THEO NGÀY, c-ip, cs-uri-thân HAVING Lượt truy cập> 50 ĐẶT HÀNG THEO Lượt truy cập Desc "-rtp: -1

date    cs-uri-stem             c-ip      Hits
---------- ----------------------------------- --------------- ----
2003-05-19 /Products.asp            203.195.18.24  281
2003-06-22 /Products.asp            210.230.200.54 98
2003-06-05 /Products.asp            203.195.18.24  91
2003-05-07 /Default.asp            198.132.116.174 74
3
GregD

Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó với LogParser nhưng tìm kiếm chuỗi yêu cầu cho những thứ như "phpMyAdmin" (hoặc các tính năng phổ biến khác) có được 404 có thể là một cách tốt để xác định các cuộc tấn công theo kịch bản.

0
BCS