it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tạo phiên bản thân thiện với máy in của trang web?

Những giải pháp hoặc kỹ thuật nào tồn tại để cung cấp cho người dùng phiên bản thân thiện với máy in của trang web?

11
Sean Moubry

Tôi thực hiện một biểu định kiểu css cơ bản mà tôi thiết lập cho loại phương tiện CSS "in".

<link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print"  />

Trong bản định kiểu này, tôi thường sẽ làm một số điều:

  • Ẩn mọi yếu tố điều hướng không liên quan.
  • Ẩn bất kỳ yếu tố tìm kiếm.
  • Sửa đổi phông chữ và màu sắc
  • Sửa đổi bất kỳ chiều rộng nào không chia lưới với một trang in.
19
Rebecca Chernoff