it-swarm-vi.com

Tiêu đề hết hạn trong tương lai xa

Bạn có sử dụng chúng? Nếu vậy, bạn có chiến lược gì để quản lý các thay đổi đối với các tệp?

http://developer.yahoo.net/blog/archives/2007/05/high_performanc_2.html

6
theotherreceive

Tôi đang sử dụng một tập lệnh nhỏ kết hợp với quy tắc .htaccess. Về cơ bản, tập lệnh lấy dấu thời gian sửa đổi tệp và thêm nó vào tên của nó (trong trang web), trong khi quy tắc .htaccess chuyển hướng tệp có dấu thời gian trong tên thành tệp tương ứng từ hdd.

Tôi lấy cái này từ blog Particletree, ở đây: http://particletree.com/notebook/automatically-version-your-css-and-javascript-files/

Nó hoạt động hoàn hảo cho tôi.

4
Alex