it-swarm-vi.com

Tùy chọn "recovery" trong menu grub là gì?

Tôi có hệ thống khởi động kép Ubuntu 10.04 và Windows 7. Khi khởi động, menu grub xuất hiện. Tôi thấy "Windows 7" và "Ubuntu 10.04" bình thường nhưng cũng có "Ubuntu 10.04 (Phục hồi)".

Tùy chọn phục hồi cho là gì? Nó làm gì khác nhau?

6
mouche

Chế độ khôi phục khởi động với các dịch vụ cơ bản và đưa bạn đến một dòng lệnh dưới dạng root. Từ đó bạn có thể sửa chữa mọi sự cố ngăn bạn khởi động Ubuntu bình thường.

Sử dụng chế độ phục hồi đòi hỏi một chút kinh nghiệm với dòng lệnh.

8
Michael Crenshaw

Tùy chọn khôi phục khởi động màn hình chế độ văn bản cho phép bạn thực hiện một số tác vụ bảo trì. Điều này có thể hữu ích nếu bạn cần đặt lại mật khẩu hoặc đĩa cứng cần kiểm tra hoặc có thể khắc phục sự cố với trình điều khiển đồ họa.

5
popey