it-swarm-vi.com

Làm cách nào để cập nhật grub lên grub2 nếu legub grub được cài đặt trong khu vực phân vùng khởi động, không phải MBR?

Tôi đang cố gắng chuyển sang grub2 và trong khi chuỗi tải từ grub kế thừa hoạt động tốt, tôi không chắc làm thế nào để di chuyển hoàn toàn. Grub cũ đã được cài đặt trong khu vực khởi động của phân vùng trao đổi,/dev/sda3 và đang hoạt động tốt ở đó. Tôi cũng muốn cài đặt grub mới ở đó nhưng trong upgrade-from-grub-legacy nó đề nghị cài đặt tại MBR hoặc tại phân vùng gốc ubfox,/dev/sda4. Làm cách nào để buộc nó cài đặt tại/dev/sda3? Tôi chỉ có thể làm grub-install '(hd0,3)' thay vì upgrade-from-grub-legacy?

3
vava

Nếu bạn đã xác minh rằng thiết lập grub2 mới hoạt động, bạn có thể sử dụng grub-install một cách an toàn.

Điều quan trọng duy nhất upgrade-from-grub-legacy là đây:

rm -f /boot/grub/{{xfs,reiserfs,e2fs,fat,jfs,minix}_stage1_5,stage{1,2}}

về cơ bản loại bỏ các tệp di sản grub khỏi/boot/grub, bạn cũng có thể xóa /boot/grub/menu.lst nếu nó không chứa bất cứ thứ gì quan trọng đối với bạn.

2
Ressu