it-swarm-vi.com

Làm cho Google Video Chat (trong Gmail) phân biệt giữa hai webcam USB

Tôi có hai webcam kết nối USB được gắn vào máy của tôi. Thật không may, trong khi GChat nhận ra rằng cả hai tồn tại, dường như không thể phân biệt giữa chúng. Nó đã chọn sai một mặc định; khi tôi vào cài đặt Trò chuyện và chọn một cài đặt khác từ danh sách thả xuống (cả hai đều được gắn nhãn là "webcam USB"), nó tiếp tục hiển thị đầu ra của đầu tiên - thậm chí còn không cho tôi tùy chọn 'lưu thay đổi' (Tôi đoán vì cả hai đều được đặt tên giống nhau).

Theo như tôi biết, tôi không truy cập nó trong một cửa sổ khác.

Có ý kiến ​​gì không?

1
Margaret

Tôi giả sử điều này dựa trên flash. Bạn có thể loại bỏ máy ảnh bạn không muốn và sử dụng máy ảnh bạn có.

Theo hiểu biết của tôi, bạn không thể lưu, vì vậy nó nhớ nhưng bạn sẽ có thể chọn đúng mỗi lần. đau ở mông mặc dù.

2
garbagecollector