it-swarm-vi.com

Lấy SUM các ô màu trong một cột trong Bảng tính Google?

Tôi có một cột số, trong đó tôi đã thay đổi màu nền của một số ô thành màu xanh. Tất cả các ô khác trong cột có nền trắng thông thường.

Có thể tạo một công thức để chỉ thêm các ô màu trong cột không?

1
bporter

Có vẻ như những gì bạn thực sự muốn làm là 1) đánh dấu các hàng nhất định và sau đó 2) tổng các hàng được đánh dấu. Trên bất kỳ bảng tính nào, sẽ hợp lý nhất khi tạo một cột khác và đặt một số hoặc ký tự vào đó. Sau đó sử dụng công thức SUMIF để tính kết quả.

Hãy tưởng tượng có một bảng 4 hàng 2 cột. Bạn muốn tính tổng các giá trị trong cột A nếu có Y trong cột B.

A   | B
---------------
40   | Y
20   | 
30   | Y
10   | 

Để tính tổng, công thức như sau:

=SUMIF(B1:B4, "Y", A1:A4)
6
Ken Pespisa