it-swarm-vi.com

Có cách nào để giới hạn dữ liệu của một cột trong danh sách trong Bảng tính Google không?

Tôi đang tìm cách tạo ra một hộp tổ hợp thả xuống cho một cột, để việc nhập dữ liệu dễ dàng hơn. Tôi biết về việc sử dụng biểu mẫu, nhưng có cách nào khác để thực hiện việc này trong chế độ xem bảng tính không?

Ví dụ: trong Excel, bạn có thể chọn Dữ liệu> Xác thực ...> Danh sách. Sau đó, khi bạn chọn một ô, bạn sẽ thấy một mũi tên thả xuống ở bên phải.

4
Senseful

Như được đề cập bởi @Brad Gardner, có thể xác thực bằng cách thả xuống hiển thị các giá trị chấp nhận được:

WA434 example

3
pnuts

Theo hiểu biết của tôi, danh sách thả xuống trong Bảng tính Google chưa được hỗ trợ.

Đây là một liên kết đến một cuộc thảo luận nhóm cũ về nó:

http://groups.google.com/group/How-to-Document/browse_thread/thread/115eac535bcc1435

Đó là từ năm 2008, nhưng tôi không tin rằng tình trạng này đã thay đổi kể từ đó.

0
Brad Gardner