it-swarm-vi.com

Sự khác biệt giữa các thẻ và thư mục trong Google Reader là gì?

Google Reader có khái niệm về thư mục và thẻ. Sự khác biệt giữa các khái niệm này là gì?

Tôi nên nhóm các mục đăng ký của mình theo thư mục hoặc thẻ?

5
Brad Leach

Bạn có thể áp dụng một thẻ cho bất kỳ mục nào trong một thuê bao. Nếu bạn đặt đăng ký trong một thư mục, tất cả các mục trong đăng ký đó sẽ kế thừa tên thư mục đó dưới dạng thẻ.

Một thẻ sẽ trở thành một thư mục nếu bạn đặt một thuê bao trong đó.

Bạn có thể áp dụng "thư mục" cho một mục giống như thẻ.

Khi bạn nhấp vào thẻ, bạn sẽ thấy tất cả các mục được đánh dấu bằng thẻ đó.

Khi bạn nhấp vào một thư mục, bạn sẽ thấy tất cả các mục đăng ký trong thư mục đó cũng như bất kỳ mục nào được gắn thẻ với thư mục đó.

Tất cả đều rất khó hiểu, thực sự, nhưng rất dễ thay đổi khi bạn quyết định cách tổ chức đăng ký của mình.

11
Benjamin

Xem bài viết hỗ trợ này.

Các thư mục dành cho đăng ký, thẻ dành cho các mục nguồn cấp dữ liệu.

0
Gelatin