it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể xuất danh sách các nguồn cấp RSS của mình từ Google Reader?

Làm cách nào tôi có thể xuất danh sách các nguồn cấp RSS của mình từ Google Reader?

Tôi có thể sao chép trang 'Đăng ký', nhưng nó không phải là một định dạng tốt để xuất ra các ứng dụng khác.

6
glasnt

Chuyển đến Cài đặt -> Nhập/Xuất -> Xuất các đăng ký của bạn dưới dạng tệp OPML .

Một chút thông tin về các tệp OPML .

10
Robert Munteanu

Cài đặt -> Nhập/Xuất

Tùy chọn xuất duy nhất là tệp OPML . Tệp này nên thực hiện thủ thuật cho (các) trình đọc RSS khác của bạn.

3
David