it-swarm-vi.com

Bạn có thể chỉ định cách bài viết trong Google Reader được đánh dấu là đã đọc không?

Theo tôi, Google Reader có xu hướng hơi háo hức khi đánh dấu các bài đăng là đã đọc - nếu bạn nhấp vào bài đăng hoặc cuộn qua đầu bài viết, nó sẽ được đánh dấu là đã đọc.

Có một cài đặt để kiểm soát các điều kiện cho một bài viết được đánh dấu là đã đọc không?

4
Mark Pim

OK, tôi có thể truy cập cài đặt trình đọc của Google-> Tùy chọn và bỏ chọn In expanded view, mark items as read when you scroll past them. Điều đó làm cho nó hơi háo hức.

4
Mark Pim

Nếu bạn sử dụng chế độ xem danh sách thay vì chế độ xem mở rộng, bài đăng sẽ không được đánh dấu là đã đọc cho đến khi bạn nhấp để mở chúng.

4
joshjs