it-swarm-vi.com

Có cách nào để đặt chế độ xem mặc định trên Google News không?

Có cách nào để đặt chế độ xem mặc định trên Google News không? Tôi thích đọc các phần Kinh doanh và Khoa học Công nghệ của Google News và tôi muốn làm như vậy theo mặc định một trong những trang này sẽ mở ra. Điều này có thể không?

2
Josh Curren

Không, điều này là không thể.

Gần nhất bạn có thể làm là đánh dấu phần đó hoặc sắp xếp lại để nó là một trong những phần cao nhất trên trang chủ Google News.

1