it-swarm-vi.com

Nhập tài liệu Google Docs vào dự án Google Code

Tôi đang lưu trữ các dự án trong Google Code. Tôi có một số tài liệu (Thông số kỹ thuật, Yêu cầu, v.v.) trong Tài liệu Google dưới dạng tài liệu và bảng tính. Tôi cần liên kết các tài liệu này dưới dạng Tải xuống hoặc Wikis trong Google Code.

Điều này có thể và nếu có, làm thế nào?

1
bdhar

bạn công khai tài liệu và sau đó:

  • chia sẻ liên kết đến các tài liệu công cộng này
  • tạo một trang web công khai của các tài liệu này (và liên kết với chúng)
  • tạo một trang web công khai của các tài liệu này và nhúng chúng vào wiki thông qua iframe (nếu có thể)

làm theo các hướng dẫn từ http://docs.google.com.vn/18189999 & hl = en

nếu bạn muốn cấp quyền truy cập các phiên bản tài liệu .pdf hoặc .doc hoặc .xls, bạn phải xuất chúng theo cách thủ công lên máy tính để bàn của bạn và sau đó tải chúng lên wiki mã google dưới dạng "tệp có thể tải xuống".

3
akira