it-swarm-vi.com

Tôi có thể xem mô tả về sự kiện Lịch Google mà không cần mở chi tiết sự kiện không?

Khi tôi nhấp vào một sự kiện, nó sẽ hiển thị cho tôi tiêu đề và thời gian và người tham dự, nhưng nó không hiển thị mô tả sự kiện. Có cách nào để xem mô tả đó mà không cần mở chi tiết sự kiện không?

11
Prestaul

Không, hiện tại không có cách nào để xem mô tả sự kiện mà không chỉnh sửa sự kiện (và không có tính năng Labs nào cho phép điều này).

[CW để khi điều này thay đổi, ai đó có thể thay đổi câu trả lời của tôi]

4
Michael Pryor