it-swarm-vi.com

Tôi có thể có hơn 5 thông báo về một sự kiện trong Lịch Google không?

Có cách nào để thêm hơn 5 thông báo vào một sự kiện trong Lịch Google không? Có một số sự kiện mà tôi muốn có nhiều lời nhắc trong những ngày trước đó cũng như một loạt các sự kiện trong ngày diễn ra sự kiện.

2
Josh Curren

Dường như không có cách nào để nhận được hơn 5 thông báo cho một sự kiện trong lịch google.

Một cách giải quyết khác có thể hữu ích là tạo hai (hoặc nhiều) sự kiện bắt đầu cùng lúc với sự kiện mà bạn (thực sự) muốn ghi nhớ, sau đó thêm năm lời nhắc cho mỗi sự kiện.

3
John Weldon