it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể in chi tiết Sự kiện trong Lịch Google?

Có cách nào để "in đẹp" mô tả sự kiện không?

Tôi muốn tất cả các chi tiết Ai, Khi nào, Ở đâu và Mô tả cho một sự kiện cụ thể.

3
Nifle

Nếu bạn mở chi tiết sự kiện và chỉ cần in qua trình duyệt, tất cả các chi tiết sự kiện sẽ được tự động đặt ra với định dạng sẵn sàng in.

1
bdonlan