it-swarm-vi.com

Google Analytics có thể cho tôi biết lưu lượng truy cập quốc gia đến từ đâu không?

Tóm lại, tôi muốn xem thành phố lưu lượng truy cập đến từ đâu. Hiện tại tôi dường như chỉ có thể tìm ra cách phát hiện quốc gia lưu lượng truy cập đến từ đâu.

Có ai biết có cách nào để đi sâu vào một quốc gia để xem lưu lượng truy cập đến từ đâu với Google Analytics không?

4
chollida

Chỉ cần nhấp vào một quốc gia trên bản đồ để xem cảnh thành phố.

5
neo