it-swarm-vi.com

Làm cách nào để biết trang nào của tôi có số lần nhấp adsense?

Làm cách nào để biết trang nào của tôi có số lần nhấp adsense?

3
delete

Sử dụng Google Analytics và liên kết tài khoản adsense của bạn với tài khoản Analytics.

5
delete

Bạn có thể tạo các quảng cáo khác nhau cho các trang khác nhau và sử dụng các kênh tùy chỉnh trong adsense.

0
Jeroen

Tôi sử dụng điều này trong PHP, rõ ràng nó dễ dàng áp dụng trong bất kỳ ngôn ngữ nào khác

// I configured te campaign whit the addres ending in &origen=adwords:SRAM
$origen = filter_input(INPUT_GET, 'origen');
if($origen!=FALSE) {
        // log, mail, whatever
}
0
The Disintegrator

Liên kết Google Analytics với tài khoản AdSense của bạn. Sau đó, trong Analytics trong "Nội dung" là liên kết báo cáo AdSense. Nhấp vào Hiển thị Báo cáo đầy đủ và bạn sẽ nhận được danh sách các trang của bạn có số lần nhấp adsense và số lần nhấp mà họ nhận được.

Analytics luôn đáng tin cậy hơn các tập dữ liệu lớn hơn, nhưng bạn vẫn sẽ có được một ý tưởng khá chắc chắn về việc trang nào đang tạo ra các nhấp chuột.

0
ArcticLlama