it-swarm-vi.com

Sử dụng Google làm OpenID mà không cần đăng nhập vào phần còn lại của nó?

Mỗi lần tôi đăng nhập vào Google với tư cách là OpenID, tôi vẫn đăng nhập. Điều này có thể gây khó chịu vì tôi cảm thấy an toàn hơn khi tìm kiếm Google mà không cần đăng nhập, ngay cả khi IP động của tôi được đăng nhập.

Rõ ràng là tôi có thể ngay lập tức truy cập Google và đăng xuất, nhưng vì đây là một nỗi đau, tôi hy vọng có một cách tốt hơn.

Tôi biết rằng việc bỏ chọn nhớ tôi sẽ ngăn chặn nó tồn tại trong các phiên của trình duyệt, nhưng tôi không muốn đăng nhập khi tôi tới Google, dù trong cùng một phiên hay không.

5
Gelatin

Sử dụng Cookie Zapper để xóa cookie khi bạn rời khỏi tab. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng phiên bản Google không phải của Hoa Kỳ, bạn có thể tắt cookie trên tên miền đó (ví dụ: sử dụng FireCookie ), tuy nhiên bạn không thể nếu bạn không, vì cookie được yêu cầu trên miền được sử dụng cho OpenID.

2
Gelatin

Bạn có thể thử sử dụng chế độ riêng tư của trình duyệt của bạn. Tất cả các trình duyệt hiện tại có khả năng này. Ở chế độ riêng tư, bạn sẽ không được đăng nhập tự động vào Google.

0
Ken Pespisa