it-swarm-vi.com

Tôi có thể tìm nguồn SVG của các biểu tượng Ubuntu ở đâu?

Tôi đang cố gắng thực hiện một số sửa đổi cho bộ biểu tượng Ubuntu mặc định (mimetypes và một số biểu tượng ứng dụng) Nhưng dường như không thể tìm thấy svg cho các tệp này - các phiên bản SVG này có sẵn không? Nếu vậy nó là một gói hoặc đã có trong cài đặt của tôi?

4
Marco Ceppi

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều biểu tượng SVG bắt chước trong /usr/share/icons/gnome/scalable. Rất nhiều biểu tượng ứng dụng được đặt trong /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/usr/share/pixmaps.

3
Isaiah