it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể thêm Applet Network Manager vào bảng điều khiển sau khi gỡ bỏ?

Khi sắp xếp lại bảng điều khiển, tôi đã xóa Applet Network Manager. Tôi đã cố gắng thêm nó trở lại, nhưng nó không hiển thị trong danh sách (Thêm vào bảng điều khiển). Tôi có thể khởi động nó và xem nó như là một quá trình đang chạy (nm-applet) và tôi vẫn kết nối với các mạng nội bộ, nhưng tôi không biết làm thế nào để lấy lại biểu tượng bảng điều khiển.

10
postfuturist

Bạn phải thêm applet Khu vực thông báo vào bảng điều khiển. Người quản lý mạng sẽ hiển thị ở đó.

11
mulkmac
System -> Preferences -> Startup Applications

Kiểm tra "Quản lý mạng"

Nếu nó không có trong danh sách thì hãy thêm nm-applet --sm-disable

5
Adam Collard