it-swarm-vi.com

Tôi có thể yêu cầu Gmail thông báo cho tôi khi không thể truy xuất thư từ các tài khoản khác của tôi không?

Có cách nào để Gmail thông báo cho tôi khi không thể truy xuất thư từ các tài khoản khác của tôi không?

Tôi có Gmail kiểm tra một số tài khoản (trong Cài đặt → Tài khoản & Nhập), nhưng đôi khi nó không kết nối được với máy chủ web (thường là do máy chủ đó không hoạt động).

Nếu tôi truy cập Cài đặt → Tài khoản & Nhập có thông báo cảnh báo màu đỏ rằng nó không thành công, nhưng tôi có thể không nhận thấy điều này trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Có cách nào để nhận được một số loại cảnh báo trên trang chính của Gmail không? Nó có thể là một hộp tin nhắn hoặc một email.

20
Josh Curren

Nó có thể hữu ích một tập lệnh ứng dụng hàng ngày theo dõi ngày của các tin nhắn cuối cùng nhận được trong nhãn được liên kết với tài khoản đã nhập. Ví dụ:

  • tạo nhãn al cho mỗi tài khoản đã nhập.
  • hàng ngày kiểm tra nhãn này và nhận được ngày nhận được tin nhắn cuối cùng.
  • Gửi cho mình một email nếu ngày quá xa.
1
Giovanni Di Noia