it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể xem thư tôi đã gửi với ứng dụng khách email (Thunderbird, Outlook ...) qua POP3 trong Gmail?

Khi tôi gửi e-mail bằng ứng dụng khách email, thư này không xuất hiện trong danh mục "Đã gửi" trong Gmail (ứng dụng trực tuyến). Nhưng thư này phải được lưu trữ ở một nơi nào đó có thể truy cập được vì nếu thư này tôi gửi sẽ nhận được câu trả lời cả thư gốc và thư trả lời xuất hiện.

Có cách nào để tôi có thể xem những tin nhắn đã gửi mà không phải chờ hồi âm không?

4
Omar Kohl

Nó sẽ nằm trong thư mục All Mail của bạn.

Nếu đó là một email mới, nó sẽ ở đó, nếu đó là một thư trả lời hoặc chuyển tiếp, nó sẽ được xâu chuỗi với email gốc mà bạn đã trả lời hoặc chuyển tiếp.

Nếu bạn sử dụng IMAP thay vì POP3 (ít nhất là trong Thunderbird, không chắc chắn về Outlook), bạn có thể đặt nó để đặt các mục đã gửi trong mục gửi Gmail của bạn trên máy chủ.

4
Shevek