it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể đánh dấu thư tôi đã đọc qua ứng dụng khách email (Thunderbird, Outlook ...) là "Đọc" trong Gmail?

Tôi có một ứng dụng email khách được thiết lập để nhận tất cả email Gmail của mình nhưng không xóa nó vì thường thì tôi không ở nhà và vẫn muốn đọc thư. Tôi chỉ tự hỏi liệu có cách nào để tôi có thể đánh dấu thư mà tôi đã đọc trong ứng dụng khách của mình là "Đọc" trong Gmail, ứng dụng webmail.

4
Omar Kohl

Nếu bạn thiết lập ứng dụng thư khách của mình để sử dụng IMAP thay vì truy cập POP, tất cả những điều đó sẽ tự động xảy ra với bạn. ví dụ: Đọc trạng thái, xóa, di chuyển thư mục, v.v ... tất cả sẽ được sao chép lại vào Gmail.

Đây là cách thiết lập nó: http://mail.google.com.vn/8779999

11
Geoff Appleford