it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tìm thư trong Gmail có tệp đính kèm?

Tôi biết tôi có thể xem tin nhắn nào có tệp đính kèm bằng biểu tượng 'kẹp giấy', nhưng tôi cần tìm thư từ một người gửi nào đó có tệp đính kèm.

Có cách nào để làm việc này không?

7
LBushkin
  • has:attachment - hiển thị các thư có tệp đính kèm
  • filename:xyz - tìm kiếm tệp đính kèm dựa trên loại hoặc tên
14
akira

Nếu bạn nhấp vào liên kết "Hiển thị tùy chọn tìm kiếm" ở bên phải các trường nhập tìm kiếm, bạn có thể chỉ định các tham số bổ sung cho tìm kiếm của mình, bao gồm "có tệp đính kèm" và "từ" một người gửi cụ thể.

Nếu bạn thích nhập thủ công các truy vấn của mình, from:([email protected]) has:attachment sẽ tạo ra kết quả tương tự.

3
nobody

Nhập "có: tệp đính kèm" trong trường tìm kiếm. Nếu bạn cần tìm tệp đính kèm thường xuyên, bạn có thể nhấp vào nút "Thêm liên kết nhanh" trong phần "Liên kết nhanh" trên thanh bên khi bạn đang xem kết quả tìm kiếm.

2
Matthew Crumley

Cài đặt Pimp My Gmail - đó là một tập lệnh Greasemonkey tuyệt vời tương thích với Google Chrome, Firefox và Opera. Nó giúp bạn nhanh chóng nhìn thấy biểu tượng đại diện cho phần mở rộng tệp đính kèm phía trước chủ đề Email và di chuột vào biểu tượng sẽ cho bạn biết tên đầy đủ của tệp đính kèm.

0
user9137