it-swarm-vi.com

Có thể sử dụng tính năng Gmail "Gửi thư dưới dạng" từ SMTP không?

Tôi sử dụng Mail cho Mac OSX Snow Leopard. Tôi có Gmail của mình được liên kết với các tài khoản email không phải Gmail để tôi có thể gửi thư dưới dạng chúng.

Có cách nào để sử dụng tính năng này mà không cần giao diện web (SMTP) không?

4
Kendall Hopkins

[Đã chỉnh sửa, xem bình luận]

Trong ứng dụng Thư, bạn sẽ muốn thêm tài khoản SMTP thứ hai (hoặc thứ ba, v.v. nếu bạn có nhiều hơn) tài khoản SMTP. Sau đó, khi soạn email, bạn có thể chọn tài khoản mà bạn muốn gửi. Thêm thông tin:

http://www.macosxhints.com/article.php?story=20010401111133239

2
David