it-swarm-vi.com

Hộp thoại bật lên xác nhận đơn giản

Làm thế nào có thể tạo hộp thoại bật lên xác nhận đơn giản trong Drupal 7?

Tôi đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng tôi tìm thấy vô số lời đề nghị và mã không hoạt động.

6
Peter

Tôi hiểu rồi!!!

Đây là một exmple hoạt động đơn giản 100%:

$form['delete'] = array(
    '#type' => 'submit',
    '#value' => t('Delete'),
    '#attributes' => array('onclick' => 'if(!confirm("Really Delete?")){return false;}'),
);

Tôi hi vọng cái này giúp được.

Chúc mừng mã hóa :)

8
Peter

Drupal có một hàm Confirm_form () , nhưng nó là phía máy chủ chứ không phải dựa trên Javascript, đó là những gì tôi cho là bạn muốn nói.

2
cam8001

Có một mô-đun hộp cát cho phép loại chức năng này được xây dựng tương đối dễ dàng: https://www.drupal.org/sandbox/cmcffy/2644004

0
lionguard