it-swarm-vi.com

Thay đổi định dạng tải xuống báo cáo CSV từ Toggl

Bạn có thể thay đổi giá trị nào được bao gồm và cách chúng được định dạng không, khi bạn tải xuống báo cáo dưới dạng tệp CSV từ Toggl?

Tôi muốn lấy thời lượng của các tác vụ khác nhau theo định dạng mà các số có thể hiểu là giá trị thời lượng.

1
googletorp

Không, không thể thay đổi nó khi tải xuống. Tuy nhiên, bạn có thể tải nó trong bảng tính hoặc tập lệnh và thay đổi định dạng của thời lượng.

3
Peter Smit

Tôi đã viết tập lệnh Python này sửa lỗi CSV của toggl.com cho mục đích của tôi , đây có thể là điểm khởi đầu hữu ích cho nhu cầu của bạn:

#!/usr/bin/env python
import csv
import sys
import operator

r = csv.reader(sys.stdin)
rows=[]
for row in r:
    row[5] = "'%s" % row[5]
    row[6] = "'%s" % row[6]
    row[7] = "'%s" % row[7]
    rows.append(row)

rows = [rows[0]] + sorted(
    rows[1:],
    key=operator.itemgetter(5)
)

w = csv.writer(sys.stdout)
for row in rows:
    w.writerow(row)

Kịch bản có thể hữu ích cho người dùng Excel, tôi chưa kiểm tra.

0
Habbie