it-swarm-vi.com

Thỉnh thoảng IOWait đóng băng máy tính quá mức - làm thế nào để chẩn đoán?

Tôi có một ổ SSD rất chậm trên eeepc900A và đôi khi nó đóng băng HĐH (thậm chí cả con trỏ chuột) với màn hình hệ thống hiển thị IOWait quá mức. Làm thế nào tôi có thể chẩn đoán những gì gây ra điều này và hệ thống nên cho phép nó?

Cảm ơn.

4
themuddler

Bạn có thể cài đặt gói iotop

Sudo apt-get install iotop

và chạy chương trình để xem những gì có nhu cầu io cao tại những thời điểm đó.

2
txwikinger

Có một câu trả lời ServerFault tốt tại đây

2
Dennis Kaarsemaker