it-swarm-vi.com

Tôi có thể thay đổi email đăng nhập Facebook của mình không?

Vợ tôi và tôi đã "chia sẻ" một tài khoản facebook dưới tên của tôi và cuối cùng chúng tôi sẽ có được tài khoản của cô ấy. Vấn đề là email "đăng nhập" facebook thực sự là cô ấy tài khoản email.

Có cách nào để thay đổi email đăng nhập Facebook mà không mất tất cả bạn bè/nội dung/cập nhật của tôi không? Nếu vậy, nó có cho phép tôi sử dụng lại địa chỉ email ban đầu đó cho một tài khoản Facebook hoàn toàn mới không?

8
BradC

Chuyển đến tab cài đặt, thêm địa chỉ email của bạn vào danh sách địa chỉ email, xác minh địa chỉ của bạn và xóa địa chỉ của vợ bạn. Voilà bạn có một địa chỉ đăng nhập mới.

Điều này hoạt động vì bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào được liên kết với Facebook để đăng nhập.

10
neo

Bạn đã lưu mật khẩu Facebook của mình chưa? Nếu vậy, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình và thay đổi địa chỉ email trong Cài đặt tài khoản:

enter image description here

1
karel