it-swarm-vi.com

Nhận danh sách địa chỉ Email của bạn bè trên Facebook

Làm cách nào tôi có thể nhận được danh sách các địa chỉ email của Facebook Friend đã công bố địa chỉ email của họ? Yêu cầu của tôi tương tự như danh bạ câu hỏi .

3
citadelgrad

Bạn có thể làm điều này nhưng chỉ cho tốt. Vi phạm Điều khoản dịch vụ của nhà phát triển Facebook dẫn đến lệnh cấm.

KHÔNG làm lại nada

Đăng nhập vào tài khoản Yahoo Mail đã đăng ký.

Nhấp vào Contacts -> Tools -> Import -> Facebook

Bạn có thể giữ nó ở đó và đồng bộ hóa với phần còn lại của danh bạ hoặc xuất dưới dạng tệp .csv.

4
phwd