it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể xem tất cả thông tin từ các plugin xã hội facebook của mình ở một nơi?

Tôi đang sử dụng một số plugin xã hội Facebook trên một trong những trang web của tôi có hàng trăm trang. Tôi tự hỏi nếu có một vị trí duy nhất mà tôi có thể xem tất cả hoạt động của plugin Facebook trên trang web của mình.

Có một số loại trang quản trị nơi tôi có thể tìm thấy thông tin đó?

EDIT: Tôi đang sử dụng Plugin Nhận xét và Nút Thích. Tôi muốn có thể xem tất cả các nhận xét trên trang web của mình trong một 'bảng điều khiển' thay vì phải duyệt đến từng trang riêng lẻ trên trang web của tôi và quản lý các nhận xét ở đó.

9
jessegavin

Tôi không chắc chắn nếu Facebook cung cấp điều này cho bạn nhưng họ có cung cấp một số công cụ để bạn có thể tự xây dựng nó. Hãy xem phương thức FB.Event.Subscribe trong SDK JavaScript của họ. Sử dụng điều đó, bạn có thể đăng ký Like và Comment và ghi lại thông tin trên bảng điều khiển của riêng bạn. Không phải là một giải pháp dễ dàng, nhưng nó có thể hoàn thành công việc.

5
Ryan Elkins
0
Val