it-swarm-vi.com

Làm cách nào để gắn thẻ ai đó trong trạng thái trong Facebook?

Làm cách nào để gắn thẻ bạn bè trong cập nhật trạng thái trên Facebook?

3
Kyle Rozendo

Chỉ cần đặt trước tên của một người bằng dấu @ khi bạn nhập tên đó vào trạng thái. Ví dụ: nếu bạn muốn gắn thẻ bạn bè của mình Joe Someone trong trạng thái của bạn, hãy bắt đầu bằng cách nhập @Joe. Facebook sẽ tự động mở trình đơn thả xuống nơi bạn có thể chọn tên của mình.

7
Oren Hizkiya