it-swarm-vi.com

Làm cách nào để đồng bộ hóa danh bạ Bạn bè trên Facebook của tôi với danh bạ Flickr?

Kể từ tháng 6, Flickr và Facebook hiện đã được kết nối sao cho bất cứ khi nào tôi tải lên Ảnh Flickr, nó sẽ được đăng lên nguồn cấp dữ liệu của tôi.

Có cách nào để sử dụng cùng một kết nối này để đồng bộ hóa danh bạ (hoặc ít nhất là những người có tính năng Flickr/Facebook) không?

1
phwd

Trừ khi a) flickr có "nhập bạn bè trên facebook" hoặc b) facebook có tính năng "tìm bạn trong flickr" ... thì không.

Thật không may, tôi đã không nhìn thấy điều này vì vậy tôi không nghĩ rằng nó có sẵn tại thời điểm của câu trả lời này.

2
Joel Martinez