it-swarm-vi.com

Là gợi ý bạn bè trên facebook phản xạ?

Nếu facebook gợi ý rằng tôi trở thành bạn với người A, thì người A có gợi ý bạn bè đó là tôi không?

9
James

Khi ai đó đề xuất một người bạn cho bạn (nhấp vào liên kết "Đề xuất bạn bè cho James" trên hồ sơ của bạn, thì đúng vậy.

5
Joel