it-swarm-vi.com

Danh sách sinh nhật của Facebook có thể được mở rộng để bao gồm sinh nhật sắp tới không?

Có cách nào để mở rộng danh sách sinh nhật trên Facebook không? Tôi sử dụng để thông báo ngày sinh nhật của mọi người vì tên và ngày sinh của họ đã được liệt kê. Facebook đã chuyển danh sách lên trang, cô đọng nó và chỉ hiển thị ngày sinh nhật hôm nay. Có cách nào để ít nhất hiển thị ngày sinh nhật sắp tới và ngày sinh của người đó không?

4
Josh Curren

Dường như không có cách nào để làm điều này.

1
Josh Curren

Sinh nhật là một sự kiện vì vậy Facebook coi nó như một sự kiện.

  • Chuyển đến thanh bên và chọn Sự kiện
  • Trong danh sách phụ bấm vào Sinh nhật
  • Chúng sẽ được hiển thị trước Hôm nay, Tháng này.
  • Dựa trên quyền riêng tư, bạn sẽ chỉ nhận được ngày hoặc ngày và cá nhân bao nhiêu tuổi.
  • Nhấp vào nút tiếp theo (Mũi tên ở dưới cùng bên phải) sẽ chuyển đến các tháng sau
5
phwd

Tháng 2 năm 2012: Khi bạn nhấp vào Sự kiện, bạn sẽ nhận được bất kỳ sinh nhật sắp tới được liệt kê, tiếp theo là bất kỳ sự kiện sắp tới. Để xem thêm ngày sinh nhật, hãy nhìn vào hai nút ở phía trên bên phải của phần: một nút có nhãn "tạo sự kiện" và nút có kính lúp và mũi tên xuống.
enter image description here

Nhấp vào nút đó và nhận danh sách các khả năng khác, một trong số đó là "Sinh nhật".
enter image description here

Nhấp vào "Sinh nhật" và bạn sẽ có được danh sách sinh nhật có thể mở rộng.

3
Deborah