it-swarm-vi.com

Có phải đăng ảnh trên Facebook có nghĩa là tôi mất quyền đối với họ?

Tôi không chắc chắn tình trạng của hình ảnh được tải lên là gì.

8
Robert Munteanu

Từ các trang riêng của Facebook:

Tôi có giữ bản quyền và các quyền hợp pháp khác đối với tài liệu tôi tải lên Facebook không?

Có, bạn giữ bản quyền cho nội dung của bạn. Khi bạn tải lên nội dung của mình, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng và hiển thị nội dung đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Tuyên bố về Quyền và Trách nhiệm của chúng tôi, trong đó có thông tin về sở hữu trí tuệ, cũng như các đặc quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là người dùng Facebook.

Nguồn

Ngoài ra, bạn có quyền kiểm soát ai có thể xem ảnh của mình và ứng dụng nào có quyền truy cập vào chúng.

Đây là phần có liên quan từ giấy phép bạn đăng ký:

Đối với nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, như ảnh và video ("nội dung IP"), bạn đặc biệt cấp cho chúng tôi quyền sau, tùy thuộc vào cài đặt ứng dụng và quyền riêng tư của bạn: bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép , miễn phí bản quyền, giấy phép trên toàn thế giới để sử dụng bất kỳ nội dung IP nào bạn đăng trên hoặc liên quan đến Facebook ("Giấy phép IP"). Giấy phép IP này kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của mình trừ khi nội dung của bạn đã được chia sẻ với người khác và họ chưa xóa nó.

Nguồn

11
ChrisF

Tuy nhiên, hãy tưởng tượng một tình huống mà bạn tải một hình ảnh lên Facebook mà có lẽ bạn có thể bán ở một số giai đoạn. Khách hàng mua hình ảnh đòi hỏi phải có giấy phép Toàn cầu để sử dụng hình ảnh này trong khoảng thời gian x năm. Họ trả đô la hàng đầu cho tư nhân này nhưng bạn đã đăng nó lên Facebook cũng cấp cho họ khả năng sử dụng giấy phép hoặc thậm chí là cấp phép phụ. Họ quyết định sử dụng hình ảnh để quảng bá Facebook và điều này trùng khớp với việc sử dụng được cấp phép của khách hàng của bạn. Bạn có thể thấy mình vi phạm hợp đồng/giấy phép với khách hàng và bị kiện.

2
Rich Clark Images