it-swarm-vi.com

Có nguồn cấp RSS nào cho ảnh / album được đăng bởi bạn bè trên Facebook không?

Có nguồn cấp dữ liệu RSS cho Bài đăng, Ghi chú và Trạng thái của bạn bè, nhưng dường như không có sẵn cho Ảnh/Album. Facebook có cung cấp một hay có cách nào khác để nhận nguồn cấp RSS cho việc này không?

9
arathorn

Không có nguồn cấp dữ liệu RSS công khai. Tweetdeck sử dụng API đồ thị để thu thập tất cả ảnh từ người dùng và cập nhật ứng dụng khách dựa trên ảnh mới nhận được chưa có trong cơ sở dữ liệu của họ.

Có IS một giải pháp hay cho các Nhóm Facebook được triển khai bằng Yahoo Faucet (dường như đã cũ và không còn hoạt động nữa). Có thể nó có thể được sửa đổi để làm việc với người dùng. http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=055b7fbcb01605dbd34e5287b8eee8cd

1
Michael

Photo2RSS nhưng báo cáo rằng nó không hoạt động luôn (mặc dù chưa thử).

0
neo