it-swarm-vi.com

Có cách nào để liên kết các mục chia sẻ Google Reader của tôi với các bản cập nhật của Facebook không?

Bất cứ khi nào tôi chia sẻ thứ gì đó trong Google Reader thì nó cũng sẽ xuất hiện trong Facebook bản cập nhật của tôi.

Có cách nào để đạt được điều này?

4
bdhar

Chuyển đến hồ sơ facebook của bạn -> Tường -> nhấp vào cài đặt -> câu chuyện được đăng bởi bạn -> Cửa hàng đã nhập -> Google Reader.

alt text

Thêm URL công khai của bạn và đó là nó. Bạn có thể nhận URL công khai của mình từ Cài đặt chia sẻ Google Reader .

5
Sathyajith Bhat