it-swarm-vi.com

Cách dễ nhất để tự động cập nhật Twitter và Facebook khi tôi cập nhật blog wordpress

Tôi đang chạy phiên bản wordpress tự lưu trữ, vì vậy plugin là một tùy chọn có sẵn. Tôi đang tự hỏi cách tốt nhất để tài khoản Twitter và Facebook của tôi tự động cập nhật bất cứ khi nào tôi thêm một bài đăng mới vào blog của mình.

6
GSto

Tôi đã rất may mắn với Công cụ Twitter để cập nhật Twitter và Blog được nối mạng (tìm kiếm trên Facebook) cho Facebook.

3
spaetzel

ifttt.com là một phương thức miễn phí bổ trợ có thể làm điều này!

2
Prasad Ajinkya

Sử dụng http://wordpress.org/extend/plugins/Twitter-tools/ cho Twitter hơn là sử dụng Twitter để sử dụng facebook http://restatus.me

1
Ali Davut

Kết nối Facebook WordPress Plugin (tương thích với WP 3.0) rất mạnh. Đây là danh sách các tính năng từ trang web.

* Open Graph Social Plugins (New!), like, activity and recommendations
* Build a community
* Login using your Facebook account
* Send comments to Facebook profile feed
* Invite your friends to the blog community
* See last visitors
* Facebook share counter
* Facebook fan page widget
* Facebook comments box
* Facebook user email store

Đăng lên Twitter là một plugin được đánh giá cao để gửi Tweet mỗi khi bạn đăng trên blog của mình và ngược lại, tùy thuộc vào cấu hình.

1
John Biddle