it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tắt trò chuyện trên Facebook?

Có thể trùng lặp:
[.__.] Làm cách nào tôi có thể đăng xuất khỏi trò chuyện trên Facebook?

Trò chuyện Facebook có thể được tắt? Tôi không thích trò chuyện trên Facebook và muốn tắt nó. Tôi muốn có nó luôn luôn bị vô hiệu hóa và không phải vô hiệu hóa mỗi khi tôi đăng nhập. Điều này có thể không?

6
Josh Curren

Bấm vào Trò chuyện

Options -> Go Offline

Lần sau khi bạn đăng nhập, nó sẽ vẫn ngoại tuyến.

7
phwd