it-swarm-vi.com

Hiển thị lỗi oEmbed?

Đôi khi, việc nhúng một mục qua oEmbed là không thể, ví dụ như khi video YouTube đã nhúng bị vô hiệu hóa. Dịch vụ oEmbed sẽ trả về 401 Unauthorized và mã sẽ không được chuyển đổi.

Có cách nào để thông báo cho người dùng về điều này? Quy trình công việc hiện tại không trực quan (ít nhất là với tôi) và tôi thích một thông báo trên trang WordPress, hoặc thậm chí tốt hơn, trong trình chỉnh sửa, nói rằng đối tượng không thể được nhúng.

3
Jan Fabry

Không thể với mã hiện tại.

WP_oEmbed đối tượng đi dặm thêm (giống như dặm) để khử trùng đầu vào để nó là một trong hai html hoặc boolean false. Tất cả các lỗi khi tìm nạp được loại bỏ ở đầu ra, không có bộ lọc nào trong đó và chỉ có lỗi (mã hóa cứng) mà nó xử lý là 501 not implemented.

Sớm nhất bạn có thể gặp rắc rối với điều này ở đâu đó trong API HTTP.

1
Rarst