it-swarm-vi.com

Đổi tên nhãn của trường văn bản Tiêu đề

Thêm các trường mới cho phép bạn chỉ định nhãn của trường nhưng trường Tiêu đề thì không. Trong thực tế, nó chỉ ngồi trên đầu diễn xuất tất cả cao và hùng mạnh. Tôi chỉ muốn thay đổi nhãn Tiêu đề thành một cái gì đó như Your name nhưng giữ lại tên máy. Có ai có một ý tưởng làm thế nào để làm điều đó?

10
enchance

Chuyển đến loại Nội dung, bạn sẽ có một danh sách các loại nội dung của trang web của bạn. Trong phần Hoạt động, nhấp vào chỉnh sửa cho loại nội dung bạn muốn thay đổi tiêu đề. Dưới Submission form settings bạn có thể thay đổi "Nhãn trường tiêu đề"

17
15dk51

Sử dụng themename_pre process_field trong tệp template.php trong thư mục chủ đề.

function themename_preprocess_field(&$variables, $hook) { 

    if($element['#field_name'] == 'field_xyz') {
      $variables['label'] = "your label name";
    } 

}
4
Mahipal Purohit