it-swarm-vi.com

Cách định cấu hình máy chủ thư để báo cáo tên máy chủ khác với tên máy chủ

Tôi có một VPS được thiết lập với Ubuntu 10.04 chạy exim4 dưới dạng MTA. Tên máy là một cái gì đó dễ nhận biết đối với chúng tôi (trong trường hợp này là 'Fermat'), nhưng chính máy đó chịu trách nhiệm phục vụ một trong các tên miền của chúng tôi (ví dụ: www.example.com).

Khi tạo email từ exim, các tiêu đề email sẽ báo cáo tên máy chủ (Fermat) thay vì tên miền (example.com).

Có cách nào để 'buộc' exim báo cáo tên máy chủ là example.com mà không thay đổi tên Máy chủ của máy không?

12
jerhinesmith

Đảm bảo nội dung của /etc/mailname là _example.com_. Nếu không, thay đổi nó và khởi động lại:

_Sudo nano /etc/mailname
Sudo reboot
_
6
Weboide

Cấu hình lại exim4:

Sudo dpkg-reconfigure exim4

Một trong những câu hỏi mà nó sẽ hỏi bạn là "Tên thư hệ thống". Bạn muốn thay đổi điều đó.

4
lfaraone