it-swarm-vi.com

Nơi để tải về rất nhiều chữ số của pi?

Tôi có thể tìm thấy một số lượng lớn chữ số của pi ở đâu? Tôi đã tính 3,14 tỷ đồng bằng cách sử dụng PiFast (hoạt động tốt dưới rượu).

Tôi không quan tâm về tốc độ tải xuống chậm.

11
bgw

Tôi biết bạn nói rằng bạn không quan tâm, nhưng tôi thực sự nghi ngờ CPU của bạn có thể tính toán chúng nhanh hơn so với thẻ mạng của bạn có khả năng tải xuống họ.

Cho chữ số cuối cùng và trạng thái hiện tại của máy tính được sử dụng để tạo ra nó, chữ số tiếp theo có thể được tìm thấy trong thời gian không đổi. Nó không trở nên ngày càng khó hơn như tìm kiếm nguyên tố tiếp theo.

9
Joel Coehoorn

Thêm vào bình luận của Joel, SuperPi là một trong những công cụ phổ biến nhất cho việc này. Nó cũng được sử dụng để kiểm tra căng thẳng.

4
John T

Trên Ubuntu, bạn có thể Sudo apt-get install pi

và sau đó:

$ pi 100 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067

Nó tính toán độ chính xác tùy ý cho số chữ số để tính toán.

3
Janus Troelsen

Nếu bạn muốn sử dụng Python để tính toán, đây là một phương pháp cực kỳ nhanh (sử dụng Python và thư viện gmpy2):

http://www.craig-wood.com/nick/articles/pi-chudnovsky/

Đây là mã với một sửa chữa nhỏ:

"""
Python3 program to calculate Pi using python long integers, binary
splitting and the Chudnovsky algorithm

See: http://www.craig-wood.com/nick/articles/pi-chudnovsky/ for more
info

Nick Craig-Wood <[email protected]>
"""

import math
from gmpy2 import mpz
from time import time
import gmpy2

def pi_chudnovsky_bs(digits):
  """
  Compute int(pi * 10**digits)

  This is done using Chudnovsky's series with binary splitting
  """
  C = 640320
  C3_OVER_24 = C**3 // 24
  def bs(a, b):
    """
    Computes the terms for binary splitting the Chudnovsky infinite series

    a(a) = +/- (13591409 + 545140134*a)
    p(a) = (6*a-5)*(2*a-1)*(6*a-1)
    b(a) = 1
    q(a) = a*a*a*C3_OVER_24

    returns P(a,b), Q(a,b) and T(a,b)
    """
    if b - a == 1:
      # Directly compute P(a,a+1), Q(a,a+1) and T(a,a+1)
      if a == 0:
        Pab = Qab = mpz(1)
      else:
        Pab = mpz((6*a-5)*(2*a-1)*(6*a-1))
        Qab = mpz(a*a*a*C3_OVER_24)
      Tab = Pab * (13591409 + 545140134*a) # a(a) * p(a)
      if a & 1:
        Tab = -Tab
    else:
      # Recursively compute P(a,b), Q(a,b) and T(a,b)
      # m is the midpoint of a and b
      m = (a + b) // 2
      # Recursively calculate P(a,m), Q(a,m) and T(a,m)
      Pam, Qam, Tam = bs(a, m)
      # Recursively calculate P(m,b), Q(m,b) and T(m,b)
      Pmb, Qmb, Tmb = bs(m, b)
      # Now combine
      Pab = Pam * Pmb
      Qab = Qam * Qmb
      Tab = Qmb * Tam + Pam * Tmb
    return Pab, Qab, Tab
  # how many terms to compute
  DIGITS_PER_TERM = math.log10(C3_OVER_24/6/2/6)
  N = int(digits/DIGITS_PER_TERM + 1)
  # Calclate P(0,N) and Q(0,N)
  P, Q, T = bs(0, N)
  one_squared = mpz(10)**(2*digits)
  #sqrtC = (10005*one_squared).sqrt()
  sqrtC = gmpy2.isqrt(10005*one_squared)
  return (Q*426880*sqrtC) // T

# The last 5 digits or pi for various numbers of digits
check_digits = {
    100 : 70679,
    1000 : 1989,
   10000 : 75678,
   100000 : 24646,
  1000000 : 58151,
  10000000 : 55897,
}

if __== "__main__":
  digits = 100
  pi = pi_chudnovsky_bs(digits)
  print(pi)
  #raise SystemExit
  for log10_digits in range(1,9):
    digits = 10**log10_digits
    start =time()
    pi = pi_chudnovsky_bs(digits)
    print("chudnovsky_gmpy_mpz_bs: digits",digits,"time",time()-start)
    if digits in check_digits:
      last_five_digits = pi % 100000
      if check_digits[digits] == last_five_digits:
        print("Last 5 digits %05d OK" % last_five_digits)
        open("%s_pi.txt" % log10_digits, "w").write(str(pi))
      else:
        print("Last 5 digits %05d wrong should be %05d" % (last_five_digits, check_digits[digits]))
0
Ron Reiter