it-swarm-vi.com

JInput-> get (), nó hoạt động như thế nào?

Tôi là người mới bắt đầu sử dụng Joomla và hơi bối rối với phương pháp này.

ví dụ xem xét điều này: $app->input->get('foo',0,'int');

nguồn của foo ở đâu?

JInput->get() lấy đầu vào từ đâu?

6
Saman Mohamadi

Nguồn của foosiêu lớp PHP như $ _POST hoặc $ _GET. Vì vậy, đó là dữ liệu những gì người dùng gửi qua biểu mẫu, URL hoặc cookie cho thành phần của bạn.

Vì vậy, bạn đang nhận được một cách an toàn một tham số được gửi cho bạn thông qua phương thức HTTP.

Điều này:

$myVar = $app->input->get('foo',0,'int');

phần lớn tương đương với:

$myVar = (int) $_REQUEST['foo'];

Bạn nên luôn luôn sử dụng JInput , không có vấn đề gì. Bạn chỉ cần quên đi các siêu tổ hợp PHP. Đọc toàn bộ tài liệu trong im lặng, bạn nên biết điều đó bằng trái tim.

5
Valentin Despa